travelling wave

travelling wave là gì? Ý nghĩa của từ travelling wave vl.sóng chạy [tiến, lan truyền]

  • travelling wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ travelling wave là gì ?
  • travelling wave là gì trong toán học ?
  • travelling wave dịch
  • travelling wave dictionary
  • travelling wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ travelling wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ travelling wave trong toán học
  • travelling wave tiếng việt là gì ?
  • What is travelling wave in english ?