transverse mode of vibration

transverse mode of vibration là gì? Ý nghĩa của từ transverse mode of vibration dạng chấn động ngang

  • transverse mode of vibration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transverse mode of vibration là gì ?
  • transverse mode of vibration là gì trong toán học ?
  • transverse mode of vibration dịch
  • transverse mode of vibration dictionary
  • transverse mode of vibration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transverse mode of vibration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transverse mode of vibration trong toán học
  • transverse mode of vibration tiếng việt là gì ?
  • What is transverse mode of vibration in english ?