transversal

transversal là gì? Ý nghĩa của từ transversal đường hoành // ngang

  • transversal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transversal là gì ?
  • transversal là gì trong toán học ?
  • transversal dịch
  • transversal dictionary
  • transversal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transversal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transversal trong toán học
  • transversal tiếng việt là gì ?
  • What is transversal in english ?