transvection

transvection là gì? Ý nghĩa của từ transvection phép co rút

  • transvection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transvection là gì ?
  • transvection là gì trong toán học ?
  • transvection dịch
  • transvection dictionary
  • transvection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transvection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transvection trong toán học
  • transvection tiếng việt là gì ?
  • What is transvection in english ?