transposition

transposition là gì? Ý nghĩa của từ transposition sự chuyển vị, sự đổi vế

  • transposition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transposition là gì ?
  • transposition là gì trong toán học ?
  • transposition dịch
  • transposition dictionary
  • transposition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transposition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transposition trong toán học
  • transposition tiếng việt là gì ?
  • What is transposition in english ?