transportation

transportation là gì? Ý nghĩa của từ transportation sự vận tải, sự vận chuyển

  • transportation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transportation là gì ?
  • transportation là gì trong toán học ?
  • transportation dịch
  • transportation dictionary
  • transportation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transportation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transportation trong toán học
  • transportation tiếng việt là gì ?
  • What is transportation in english ?