transmitting

transmitting là gì? Ý nghĩa của từ transmitting xib.truyền (đạt)

  • transmitting là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transmitting là gì ?
  • transmitting là gì trong toán học ?
  • transmitting dịch
  • transmitting dictionary
  • transmitting là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transmitting trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transmitting trong toán học
  • transmitting tiếng việt là gì ?
  • What is transmitting in english ?