translation of axes

translation of axes là gì? Ý nghĩa của từ translation of axes sự tinh tiến các trục

  • translation of axes là gì ?

  • Ý nghĩa của từ translation of axes là gì ?
  • translation of axes là gì trong toán học ?
  • translation of axes dịch
  • translation of axes dictionary
  • translation of axes là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ translation of axes trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ translation of axes trong toán học
  • translation of axes tiếng việt là gì ?
  • What is translation of axes in english ?