transistor computer

transistor computer là gì? Ý nghĩa của từ transistor computer máy tính bán dẫn

  • transistor computer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transistor computer là gì ?
  • transistor computer là gì trong toán học ?
  • transistor computer dịch
  • transistor computer dictionary
  • transistor computer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transistor computer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transistor computer trong toán học
  • transistor computer tiếng việt là gì ?
  • What is transistor computer in english ?