transient period

transient period là gì? Ý nghĩa của từ transient period thời gian chuyển tiếp

  • transient period là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transient period là gì ?
  • transient period là gì trong toán học ?
  • transient period dịch
  • transient period dictionary
  • transient period là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transient period trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transient period trong toán học
  • transient period tiếng việt là gì ?
  • What is transient period in english ?