transfinite

transfinite là gì? Ý nghĩa của từ transfinite siêu hạn

  • transfinite là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transfinite là gì ?
  • transfinite là gì trong toán học ?
  • transfinite dịch
  • transfinite dictionary
  • transfinite là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transfinite trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transfinite trong toán học
  • transfinite tiếng việt là gì ?
  • What is transfinite in english ?