transfinite induction

transfinite induction là gì? Ý nghĩa của từ transfinite induction log.phép quy nạp siêu hạn

  • transfinite induction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transfinite induction là gì ?
  • transfinite induction là gì trong toán học ?
  • transfinite induction dịch
  • transfinite induction dictionary
  • transfinite induction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transfinite induction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transfinite induction trong toán học
  • transfinite induction tiếng việt là gì ?
  • What is transfinite induction in english ?