trailing vortex

trailing vortex là gì? Ý nghĩa của từ trailing vortex Cơ.rôta cuối, cái xoáy đầu mút

  • trailing vortex là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trailing vortex là gì ?
  • trailing vortex là gì trong toán học ?
  • trailing vortex dịch
  • trailing vortex dictionary
  • trailing vortex là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trailing vortex trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trailing vortex trong toán học
  • trailing vortex tiếng việt là gì ?
  • What is trailing vortex in english ?