totally umbilical

totally umbilical là gì? Ý nghĩa của từ totally umbilical điểm rốn toàn phần

  • totally umbilical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ totally umbilical là gì ?
  • totally umbilical là gì trong toán học ?
  • totally umbilical dịch
  • totally umbilical dictionary
  • totally umbilical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ totally umbilical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ totally umbilical trong toán học
  • totally umbilical tiếng việt là gì ?
  • What is totally umbilical in english ?