toroidal coordinates

toroidal coordinates là gì? Ý nghĩa của từ toroidal coordinates toạ độ phỏng tuyến

  • toroidal coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ toroidal coordinates là gì ?
  • toroidal coordinates là gì trong toán học ?
  • toroidal coordinates dịch
  • toroidal coordinates dictionary
  • toroidal coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ toroidal coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ toroidal coordinates trong toán học
  • toroidal coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is toroidal coordinates in english ?