tolerance

tolerance là gì? Ý nghĩa của từ tolerance sự cho phép, độ dung sai

  • tolerance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tolerance là gì ?
  • tolerance là gì trong toán học ?
  • tolerance dịch
  • tolerance dictionary
  • tolerance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tolerance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tolerance trong toán học
  • tolerance tiếng việt là gì ?
  • What is tolerance in english ?