time variable control

time variable control là gì? Ý nghĩa của từ time variable control điều chỉnh theo thời gian, điều chỉnh có chương trình

  • time variable control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ time variable control là gì ?
  • time variable control là gì trong toán học ?
  • time variable control dịch
  • time variable control dictionary
  • time variable control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ time variable control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ time variable control trong toán học
  • time variable control tiếng việt là gì ?
  • What is time variable control in english ?