time schedule control

time schedule control là gì? Ý nghĩa của từ time schedule control [điều khiển, điều chỉnh] theo chương trình

  • time schedule control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ time schedule control là gì ?
  • time schedule control là gì trong toán học ?
  • time schedule control dịch
  • time schedule control dictionary
  • time schedule control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ time schedule control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ time schedule control trong toán học
  • time schedule control tiếng việt là gì ?
  • What is time schedule control in english ?