time control

time control là gì? Ý nghĩa của từ time control kiểm tra thời gian

  • time control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ time control là gì ?
  • time control là gì trong toán học ?
  • time control dịch
  • time control dictionary
  • time control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ time control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ time control trong toán học
  • time control tiếng việt là gì ?
  • What is time control in english ?