thin-lens formulas

thin-lens formulas là gì? Ý nghĩa của từ thin-lens formulas vl.công thức lăng kính mỏng

  • thin-lens formulas là gì ?

  • Ý nghĩa của từ thin-lens formulas là gì ?
  • thin-lens formulas là gì trong toán học ?
  • thin-lens formulas dịch
  • thin-lens formulas dictionary
  • thin-lens formulas là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ thin-lens formulas trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ thin-lens formulas trong toán học
  • thin-lens formulas tiếng việt là gì ?
  • What is thin-lens formulas in english ?