thermometer

thermometer là gì? Ý nghĩa của từ thermometer vl.nhiệt kế, cái đo nhiệt độ

  • thermometer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ thermometer là gì ?
  • thermometer là gì trong toán học ?
  • thermometer dịch
  • thermometer dictionary
  • thermometer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ thermometer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ thermometer trong toán học
  • thermometer tiếng việt là gì ?
  • What is thermometer in english ?