thermal capacity

thermal capacity là gì? Ý nghĩa của từ thermal capacity vl.nhiệt dung

  • thermal capacity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ thermal capacity là gì ?
  • thermal capacity là gì trong toán học ?
  • thermal capacity dịch
  • thermal capacity dictionary
  • thermal capacity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ thermal capacity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ thermal capacity trong toán học
  • thermal capacity tiếng việt là gì ?
  • What is thermal capacity in english ?