tetrahedron

tetrahedron là gì? Ý nghĩa của từ tetrahedron khối tứ diện

  • tetrahedron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tetrahedron là gì ?
  • tetrahedron là gì trong toán học ?
  • tetrahedron dịch
  • tetrahedron dictionary
  • tetrahedron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tetrahedron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tetrahedron trong toán học
  • tetrahedron tiếng việt là gì ?
  • What is tetrahedron in english ?