tetrahedral number

tetrahedral number là gì? Ý nghĩa của từ tetrahedral number số tứ diện

  • tetrahedral number là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tetrahedral number là gì ?
  • tetrahedral number là gì trong toán học ?
  • tetrahedral number dịch
  • tetrahedral number dictionary
  • tetrahedral number là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tetrahedral number trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tetrahedral number trong toán học
  • tetrahedral number tiếng việt là gì ?
  • What is tetrahedral number in english ?