tetrahedral group

tetrahedral group là gì? Ý nghĩa của từ tetrahedral group đs.nhóm tứ diện

  • tetrahedral group là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tetrahedral group là gì ?
  • tetrahedral group là gì trong toán học ?
  • tetrahedral group dịch
  • tetrahedral group dictionary
  • tetrahedral group là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tetrahedral group trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tetrahedral group trong toán học
  • tetrahedral group tiếng việt là gì ?
  • What is tetrahedral group in english ?