tetrahedral function

tetrahedral function là gì? Ý nghĩa của từ tetrahedral function hàm tứ diện

  • tetrahedral function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tetrahedral function là gì ?
  • tetrahedral function là gì trong toán học ?
  • tetrahedral function dịch
  • tetrahedral function dictionary
  • tetrahedral function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tetrahedral function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tetrahedral function trong toán học
  • tetrahedral function tiếng việt là gì ?
  • What is tetrahedral function in english ?