terrestrial globe

terrestrial globe là gì? Ý nghĩa của từ terrestrial globe quả đất

  • terrestrial globe là gì ?

  • Ý nghĩa của từ terrestrial globe là gì ?
  • terrestrial globe là gì trong toán học ?
  • terrestrial globe dịch
  • terrestrial globe dictionary
  • terrestrial globe là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ terrestrial globe trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ terrestrial globe trong toán học
  • terrestrial globe tiếng việt là gì ?
  • What is terrestrial globe in english ?