terbulent velocity

terbulent velocity là gì? Ý nghĩa của từ terbulent velocity vận tốc xoáy

  • terbulent velocity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ terbulent velocity là gì ?
  • terbulent velocity là gì trong toán học ?
  • terbulent velocity dịch
  • terbulent velocity dictionary
  • terbulent velocity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ terbulent velocity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ terbulent velocity trong toán học
  • terbulent velocity tiếng việt là gì ?
  • What is terbulent velocity in english ?