tension of strain

tension of strain là gì? Ý nghĩa của từ tension of strain Cơ.tenxơ biến dạng

  • tension of strain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tension of strain là gì ?
  • tension of strain là gì trong toán học ?
  • tension of strain dịch
  • tension of strain dictionary
  • tension of strain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tension of strain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tension of strain trong toán học
  • tension of strain tiếng việt là gì ?
  • What is tension of strain in english ?