temperature

temperature là gì? Ý nghĩa của từ temperature vl.nhiệt độ

  • temperature là gì ?

  • Ý nghĩa của từ temperature là gì ?
  • temperature là gì trong toán học ?
  • temperature dịch
  • temperature dictionary
  • temperature là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ temperature trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ temperature trong toán học
  • temperature tiếng việt là gì ?
  • What is temperature in english ?