teletype

teletype là gì? Ý nghĩa của từ teletype máy điện báo đánh chữ, têlêtip

  • teletype là gì ?

  • Ý nghĩa của từ teletype là gì ?
  • teletype là gì trong toán học ?
  • teletype dịch
  • teletype dictionary
  • teletype là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ teletype trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ teletype trong toán học
  • teletype tiếng việt là gì ?
  • What is teletype in english ?