telescopic

telescopic là gì? Ý nghĩa của từ telescopic (thuộc) kính thiên văn

  • telescopic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ telescopic là gì ?
  • telescopic là gì trong toán học ?
  • telescopic dịch
  • telescopic dictionary
  • telescopic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ telescopic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ telescopic trong toán học
  • telescopic tiếng việt là gì ?
  • What is telescopic in english ?