telescope

telescope là gì? Ý nghĩa của từ telescope kính thiên văn, kính viễn vọng

  • telescope là gì ?

  • Ý nghĩa của từ telescope là gì ?
  • telescope là gì trong toán học ?
  • telescope dịch
  • telescope dictionary
  • telescope là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ telescope trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ telescope trong toán học
  • telescope tiếng việt là gì ?
  • What is telescope in english ?