take

take là gì? Ý nghĩa của từ take lấy

  • take là gì ?

  • Ý nghĩa của từ take là gì ?
  • take là gì trong toán học ?
  • take dịch
  • take dictionary
  • take là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ take trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ take trong toán học
  • take tiếng việt là gì ?
  • What is take in english ?