take in the lump

take in the lump là gì? Ý nghĩa của từ take in the lump lấy chung

  • take in the lump là gì ?

  • Ý nghĩa của từ take in the lump là gì ?
  • take in the lump là gì trong toán học ?
  • take in the lump dịch
  • take in the lump dictionary
  • take in the lump là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ take in the lump trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ take in the lump trong toán học
  • take in the lump tiếng việt là gì ?
  • What is take in the lump in english ?