tabular data

tabular data là gì? Ý nghĩa của từ tabular data dữ kiện dạng bảng

  • tabular data là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tabular data là gì ?
  • tabular data là gì trong toán học ?
  • tabular data dịch
  • tabular data dictionary
  • tabular data là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tabular data trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tabular data trong toán học
  • tabular data tiếng việt là gì ?
  • What is tabular data in english ?