synchoronous machine

synchoronous machine là gì? Ý nghĩa của từ synchoronous machine máy đồng bộ

  • synchoronous machine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ synchoronous machine là gì ?
  • synchoronous machine là gì trong toán học ?
  • synchoronous machine dịch
  • synchoronous machine dictionary
  • synchoronous machine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ synchoronous machine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ synchoronous machine trong toán học
  • synchoronous machine tiếng việt là gì ?
  • What is synchoronous machine in english ?