swept wing

swept wing là gì? Ý nghĩa của từ swept wing Cơ.cánh hình mũi tên

  • swept wing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ swept wing là gì ?
  • swept wing là gì trong toán học ?
  • swept wing dịch
  • swept wing dictionary
  • swept wing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ swept wing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ swept wing trong toán học
  • swept wing tiếng việt là gì ?
  • What is swept wing in english ?