surface tension

surface tension là gì? Ý nghĩa của từ surface tension sức căng mặt ngoài

  • surface tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ surface tension là gì ?
  • surface tension là gì trong toán học ?
  • surface tension dịch
  • surface tension dictionary
  • surface tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ surface tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ surface tension trong toán học
  • surface tension tiếng việt là gì ?
  • What is surface tension in english ?