supporting plane

supporting plane là gì? Ý nghĩa của từ supporting plane hh.mặt phẳng tựa

  • supporting plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ supporting plane là gì ?
  • supporting plane là gì trong toán học ?
  • supporting plane dịch
  • supporting plane dictionary
  • supporting plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ supporting plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ supporting plane trong toán học
  • supporting plane tiếng việt là gì ?
  • What is supporting plane in english ?