sufficient statistics

sufficient statistics là gì? Ý nghĩa của từ sufficient statistics thống kê đủ

  • sufficient statistics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sufficient statistics là gì ?
  • sufficient statistics là gì trong toán học ?
  • sufficient statistics dịch
  • sufficient statistics dictionary
  • sufficient statistics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sufficient statistics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sufficient statistics trong toán học
  • sufficient statistics tiếng việt là gì ?
  • What is sufficient statistics in english ?