sufficient condition

sufficient condition là gì? Ý nghĩa của từ sufficient condition điều kiện đủ

  • sufficient condition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sufficient condition là gì ?
  • sufficient condition là gì trong toán học ?
  • sufficient condition dịch
  • sufficient condition dictionary
  • sufficient condition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sufficient condition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sufficient condition trong toán học
  • sufficient condition tiếng việt là gì ?
  • What is sufficient condition in english ?