subsystem

subsystem là gì? Ý nghĩa của từ subsystem hệ thống con

  • subsystem là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subsystem là gì ?
  • subsystem là gì trong toán học ?
  • subsystem dịch
  • subsystem dictionary
  • subsystem là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subsystem trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subsystem trong toán học
  • subsystem tiếng việt là gì ?
  • What is subsystem in english ?