substructure

substructure là gì? Ý nghĩa của từ substructure đs.dàn con; kỹ. nền móng

  • substructure là gì ?

  • Ý nghĩa của từ substructure là gì ?
  • substructure là gì trong toán học ?
  • substructure dịch
  • substructure dictionary
  • substructure là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ substructure trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ substructure trong toán học
  • substructure tiếng việt là gì ?
  • What is substructure in english ?