subsidiary

subsidiary là gì? Ý nghĩa của từ subsidiary bổ trợ

  • subsidiary là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subsidiary là gì ?
  • subsidiary là gì trong toán học ?
  • subsidiary dịch
  • subsidiary dictionary
  • subsidiary là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subsidiary trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subsidiary trong toán học
  • subsidiary tiếng việt là gì ?
  • What is subsidiary in english ?