subprogram

subprogram là gì? Ý nghĩa của từ subprogram mt.chương trình con

  • subprogram là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subprogram là gì ?
  • subprogram là gì trong toán học ?
  • subprogram dịch
  • subprogram dictionary
  • subprogram là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subprogram trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subprogram trong toán học
  • subprogram tiếng việt là gì ?
  • What is subprogram in english ?