submatrix

submatrix là gì? Ý nghĩa của từ submatrix ma trận con

  • submatrix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ submatrix là gì ?
  • submatrix là gì trong toán học ?
  • submatrix dịch
  • submatrix dictionary
  • submatrix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ submatrix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ submatrix trong toán học
  • submatrix tiếng việt là gì ?
  • What is submatrix in english ?