subclass

subclass là gì? Ý nghĩa của từ subclass log.lớp con

  • subclass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subclass là gì ?
  • subclass là gì trong toán học ?
  • subclass dịch
  • subclass dictionary
  • subclass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subclass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subclass trong toán học
  • subclass tiếng việt là gì ?
  • What is subclass in english ?