subbasis

subbasis là gì? Ý nghĩa của từ subbasis cơ sở con

  • subbasis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ subbasis là gì ?
  • subbasis là gì trong toán học ?
  • subbasis dịch
  • subbasis dictionary
  • subbasis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ subbasis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ subbasis trong toán học
  • subbasis tiếng việt là gì ?
  • What is subbasis in english ?