strophoid

strophoid là gì? Ý nghĩa của từ strophoid strôphoit (đồ thị của y = x2(a+x)/(a-x))

  • strophoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strophoid là gì ?
  • strophoid là gì trong toán học ?
  • strophoid dịch
  • strophoid dictionary
  • strophoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strophoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strophoid trong toán học
  • strophoid tiếng việt là gì ?
  • What is strophoid in english ?